Giới thiệu chung Trung tâm CNTT

29 tháng 8, 2017
Giới thiệu chung Trung tâm CNTT

I Thành viên trong Trung tâm

Trung tâm gồm 8 thành viên:

1. Giám đốc Trung tâm: CVC.ThS. Hoàng Minh Thuỷ

Văn phòng: Phòng 105 - Nhà A1

Email: thuyhm@vfu.edu.vn

2.  CV.ThS. Nguyễn Văn Quế

Văn phòng: Phòng 104 - Nhà A1

Email: quenv@vfu.edu.vn

3. CV.ThS. Nguyễn Xuân Giang

Văn phòng: Phòng 106 - Nhà A1

Email: giangnx@vfu.edu.vn

4. CS.KS. Kiều Xuân Vân

Văn phòng: Phòng 104 - Nhà A1

Email: vankx@vfu.edu.vn

5. CV.  ThS. Trần Thị Quỳnh

Văn phòng: Phòng 106 - Nhà A1

Email: tranquynh@vfu.edu.vn

6.  CV. ThS. Nguyễn Việt Tiệp

Văn phòng: Phòng 104 - Nhà A1

Email: tiepnv@vfu.edu.vn

7.  CV. KS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

Văn phòng: Phòng 104 - Nhà A1

Email: diemntk@vfu.edu.vn

8.  KTV. Trần Văn Tới

Văn phòng: Phòng 106 - Nhà A1

Email: toitv@vfu.edu.vn

II. Chức năng nhiệm vụ Trung tâm

1. Chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin

a. Xây dựng, đề xuất chiến lược và kế hoạch phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường;

b. Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, truyền dẫn, cổng thông tin điện tử thuộc hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Trường;

c. Triển khai nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, tập huấn, phát triển phần mềm và các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin

a. Tham mưu cho lãnh đạo trường về quy hoạch phát triển phần cứng, phần mềm ứng dụng CNTT; Xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng; Xây dựng kế hoạch, lộ trình đạt chuẩn trình độ tin học cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động và ứng dụng CNTT, trình Hiệu trưởng ban hành;

b. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường cho từng giai đoạn và hàng năm;

c. Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động các chương trình, dự án vê đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Nhà trường;

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về hoạt động CNTT, hệ thống Website trong toàn Trường và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động, quản lý phát triển hạ tầng mạng LAN, Internet;

đ. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa các thiết bị phần cứng, hệ thống các phần mềm chung của Nhà trường; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức có liên quan xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh hệ thống, an toàn dữ liệu, xử lý sự cố CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của toàn Trường, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt;

e. Phối hợp với các đơn vị trong liên quan trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, tổ chức thi, chấm thi trắc nghiệm, đào tạo từ xa và các hoạt động khác cần có sự hỗ trợ của tin học và CNTT - truyền thông;

f. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cho công chức, viên chức, người lao động, HSSV của Trường và các đối tượng khác có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

g. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lục, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao để phục vụ công tác của Nhà trường;

h. Tổ chức triển khai cac hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền, dịch vụ kết nối Internet...với các nhà cung cấp để đảm bảo nhu cầu công tác của Nhà trường;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


Chia sẻ