Quy chế sử dụng hệ thống CNTT

18 tháng 11, 2013
Bản quy định này áp dụng trong việc quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Trường Đại học Lâm nghiệp (gọi tắt là mạng VFUNET hoặc mạng Trường).

Quy định này áp dụng cho các đơn vị và cá nhân đang công tác, học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp có sử dụng các dịch vụ và tài nguyên thông tin trên mạng VFUNET. 


Chia sẻ