GIỚI THIỆU BAN

Giới thiệu chung ban công nghệ thông tin

Giới thiệu chung ban công nghệ thông tin...

Chi tiết
Bản quy định này áp dụng trong việc quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Trường Đại học Lâm nghiệp (gọi tắt là mạng VFUNET hoặc mạng Trường).
Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên và thực hiện công văn số 4540/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cho sinh viên K57 đợt I. Để “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị và triển khai các nội dung được phân công theo lịch chi tiết đính kèm, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như sau:
Ngày 26 tháng 5 năm 2010, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ký và ban hành Quyết định số 1143-QĐ/ĐUK về việc chuẩn y Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015